Kupujete nehnuteľnosť a kúpnu cenu, resp. jej časť uhrádzate z vlastných zdrojov? S úhradou kúpnej ceny by ste sa nemali ponáhľať. Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné si v prvom rade uvedomiť, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúdate až vkladom do katastra nehnuteľností (nie zaplatením kúpnej ceny ani podpísaním kúpnej zmluvy). Z tohto dôvodu je najvhodnejšie si v kúpnej zmluve dohodnúť podmienky tak, že predávajúcemu zaplatíte až po tom, ako sa stanete vlastníkom.

Spôsoby úhrady kúpnej ceny

Kúpnu cenu môžete uhradiť viacerými spôsobmi (v hotovosti najviac do výšky 15.000,- EUR, úhradou na bankový účet predávajúceho, ako aj prostredníctvom vinkulovaného účtu alebo notárskej, resp. inej úschovy). Ako však zabezpečiť, aby aj predávajúci mal istotu, že kúpna cena mu bude zaplatená?

Vinkulácia alebo notárska úschova?

Najčastejšími spôsobmi úhrady kúpnej ceny z vlastných zdrojov sú práve notárska úschova a vinkulácia. V zásade fungujú rovnako – kupujúci zloží peniaze na osobitný účet v banke (ide o účet kupujúceho, ktorý uzatvorí s bankou zmluvu o vinkulovanom účte) alebo notárovi do úschovy, peniaze sa na určitú dobu zablokujú a ich uvoľnenie v prospech účtu predávajúceho je viazané na splnenie určitej podmienky (ideálne predloženia rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech kupujúceho). Zriadenie vinkulovaného účtu v banke, ako aj notárskej úschovy trvá spravidla najviac 3 dni. Vinkulovaný účet je v praxi uprednostňovaný najmä z dôvodu, že je lacnejší než notárska úschova (výška notárskeho poplatku závisí od sumy zloženej do úschovy). Na druhej strane však v prospech notárskej úschovy hovorí fakt, že peniaze zložené v úschove sú chránené pred exekútorom – ak by sa kupujúci v čase od zloženia peňazí do času ich uvoľnenia dostal do exekúcie, exekútor by nemohol siahnuť na peniaze v úschove. Z tohto dôvodu mnohí predávajúci uprednostňujú práve notársku úschovu pred vinkuláciou.

Záverom je potrebné uviesť, že peniaze môžete dať do úschovy aj akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe (advokátovi alebo realitnej kancelárií), pričom na váš vzťah sa budú aplikovať ustanovenia o zmluve o úschove podľa Občianskeho zákonníka.