Chystáte sa predať nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili alebo zdedili a od momentu, kedy ste nadobudli vlastnícke právo ešte neuplynula doba 5 rokov? V tomto článku vám prinášame krátke zhrnutie základných aspektov, na ktoré by ste mali pri predaji myslieť.

Povinnosť podať daňové priznanie

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že ak chcete predať nehnuteľnosť, ktorú vlastníte menej ako päť rokov (pre úplnosť uvádzame, že lehota sa počíta odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva – tento moment si ľahko overíte na vašom liste vlastníctva), máte povinnosť zaplatiť daň z príjmu v sume 19 % z rozdielu medzi kúpnou cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili a kúpnou cenou, za ktorú ju predávate. Tento príjem ste povinní uviesť v najbližšom daňovom priznaní.

Oslobodenie od dane z príjmu

Zákon však uvádza viaceré prípady, kedy je príjem oslobodený od dane z príjmu, ide napríklad o prípady ak:

• predávate nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili, a ktorú máte vo vlastníctve viac ako 5 rokov,

• predávate nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli dedením v priamom rade alebo od manžela, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti v prospech poručiteľa.

Preukázateľne vynaložené výdavky

V prípade ak s predajom nechcete alebo nemôžete čakať (kým uplynie päťročná lehota), mali by ste myslieť na to, ako si daň čo možno najviac znížiť. Zákon vám pri predaji nehnuteľnosti umožňuje napríklad uplatniť si tzv. preukázateľne vynaložené výdavky (na údržbu nehnuteľnosti, jej rekonštrukciu alebo iné zhodnotenie, výdavky spojené s predajom nehnuteľnosti – náklady na právne služby alebo služby realitnej kancelárie), pričom ak ste nehnuteľnosť financovali prostredníctvom hypotéky, je možné si uplatniť aj výdavky z úrokov hypotéky, vedením účtu a pod.

Nezabudnite ani na zdravotnú poisťovňu

Okrem dani z príjmu máte povinnosť, v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, platiť aj poistné z tzv. ostatných príjmov (teda aj za príjem z predaja nehnuteľnosti).