V prípade ak ste sa rozhodli kúpiť nehnuteľnosť, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, mali by ste tejto transakcií venovať zvýšenú pozornosť. Proces uzatvorenia zmluvy sa síce môže predĺžiť, rozhodne však splnenie zákonných podmienok nepodceňujte.

Predkupné právo v stručnosti

V zmysle § 140 OZ sa na prevod spoluvlastníckeho podielu vzťahuje tzv. zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, okrem prípadu, ak ide o prevod blízkej osobe. V praxi to znamená, že ak vám niekto chce predať podiel na nehnuteľnosti, mal by svoj podiel najskôr písomne ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Upozorňujeme, že pri nehnuteľnostiach musí byť ponuka písomná, musí sa v nej uviesť cena, za ktorú chce podiel predať (v budúcnosti nesmie byt podiel predaný tretej osobe za nižšiu cenu alebo výhodnejších podmienok) a mala by v nej byť uvedená aj doba dokedy sa má predaj uskutočniť. Spoluvlastníci sa môžu rozhodnúť podiel za ponúknutú cenu odkúpiť alebo môžu svoju ponuku nevyužiť – v takom prípade môže byť podiel ponúknutý na predaj iným záujemcom. Pred uzatvorením zmluvy sa preto ubezpečte, či vyššie uvedený postup bol dodržaný, a rovnako žiadajte predloženie fotokópie dokumentov.

Akých nehnuteľností sa to môže týkať?

V zásade sa toto obmedzenie vzťahuje na každú vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve. Na trhu s nehnuteľnosťami sa s tým stretávame najmä pri pozemkoch (nielen poľnohospodárskych alebo tých, ktoré sa predávajú spolu so stavbami, ale aj pri kúpe parkovacích státí, kedy sa nekupuje jeden samostatný pozemok s parcelným číslom, ale len podiel na tomto pozemku), ako aj pri kúpe garážových parkovacích státí v bytových domoch alebo iných obdobných budovách (vo väčšine prípadov sa predáva garážové státie ako spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore – garáži).

Aké následky sú spojené s porušením predkupného práva?

Porušenie predkupného práva predávajúcim vám môže skomplikovať život. Ostatní spoluvlastníci sa môžu v trojročnej premlčacej lehote domáhať relatívnej neplatnosti zmluvy, ako aj toho, aby vám súd uložil povinnosť uzavrieť s poškodeným spoluvlastníkom zmluvu o prevode podielu za rovnakých podmienok, ako ste ho kúpili.