Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť a rozhodli ste sa vypracovať si zmluvu bez spolupráce s právnikom? Nižšie vám prinášame krátke zhrnutie toho, na čo všetko by ste mali myslieť, aby sa vkladové konanie na katastri zaobišlo bez komplikácií.

V prvom rade, kúpna zmluva musí byť písomná a podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený. V kúpnej zmluve musí byť jasne uvedený predmet prevodu a kúpna cena, pričom predmet prevodu musí byť v zmluve určený tak, ako to predpokladá katastrálny zákon (bližšie uvedené v § 42 ods. 2 tohto zákona). V prípade ak predávate byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, ďalšie náležitosti sú uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Najčastejšie dôvody prerušenia vkladových konaní na katastri:

• neúplné údaje alebo chyby v identifikácií predávajúceho a kupujúceho (§ 42 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona),

• neúplné údaje alebo chyby v identifikácií predmetu prevodu (§ 42 ods. 2 písm. b) katastrálneho zákona),

• pri prevode bytu alebo nebytového priestoru je potvrdenie správcu o nedoplatkoch prílohou kúpnej zmluvy (nie návrhu na vklad),

• pri prevode bytu alebo nebytového priestoru sú základné náležitosti určené v § 5 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov a NP, pričom v zmluvách sa častokrát zabudnú uviesť nasledovné skutočnosti:

➢ spolu s bytom alebo NP je potrebné previesť aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, zastavanom pozemku a priľahlých pozemkoch,

➢ ak zastavaný pozemok nevlastnia vlastníci bytov alebo NP, v zmluve je potrebné konštatovať, že spoluvlastnícky podiel nie je predmetom prevodu,

➢ v zmluve je potrebné konštatovať pristúpenie k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,

➢ rozsah podlahovej plochy bytu alebo NP sa určuje bez plochy lodžie alebo balkónu.

Ak kupujete alebo predávate pozemok, je potrebné myslieť aj na niektoré zákonné obmedzenia prevodu vlastníckeho práva, napríklad podľa zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ktorý upravuje postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom), ako aj obmedzenia drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k nim.