Kúpili ste nehnuteľnosť? Neviete aké ďalšie úkony a voči komu by ste mali vykonať? Pripravili sme pre vás zhrnutie všetkých povinností, na ktoré by ste mali myslieť.

Podpis preberacieho protokolu

Ak k prevzatiu nehnuteľnosti nedošlo pred povolením vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (t. j. pred nadobudnutím vlastníckeho práva), ako prvé by malo nasledovať faktické prevzatie nehnuteľnosti, ktoré odporúčame vykonať formou písomného preberacieho protokolu. V protokole by sa mali uviesť všetky zjavné vady nehnuteľnosti, stav meračov energií (elektrická energia, voda, teplo), počet odovzdaných kľúčov od nehnuteľnosti a jej príslušenstva (aj v prípade, ak by ste po odovzdaní menili zámky).

Oznámenie správcovi bytového domu

V prípade ak ste kúpili byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, túto skutočnosť by ste mali oznámiť správcovi, resp. predsedovi spoločenstva, a to z dôvodu, že vlastníci sú povinní každý mesiac platiť tzv. preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv. Túto povinnosť majú vlastníci od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudli vlastnícke právo.

Nahlásenie zmeny poskytovateľom energií

V súčinnosti s predchádzajúcim vlastníkom je potrebné vykonať úkony, na základe ktorých sa predchádzajúci vlastník z odberu odhlási a vy sa prihlásite ako nový odberateľ (postup pri jednotlivých dodávateľoch sa môže líšiť, preto je vhodné všetky kroky konzultovať s príslušným dodávateľom).

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti vám vzniká 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste nadobudli vlastnícke právo. Vznik daňovej povinnosti ste povinní oznámiť správcovi dane (obci) do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (podaním daňového priznania). Taktiež ste povinní oznámiť vznik povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva.

Okrem vyššie uvedeného sa tiež treba prihlásiť na platenie koncesionárskych poplatkov, a v prípade ak si chcete zmeniť miesto trvalého pobytu, môžete tak učiniť kedykoľvek (pri zmene trvalého pobytu je potrebné počítať s administratívou s tým spojenou – nahlásenie zmeny zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, prípadné ďalším inštitúciám, ako aj vybavenie nového občianskeho preukazu).